دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   احسان

پست الکترونیکی : m-ehsan@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه مهندسی برق - قدرت ( دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1377/03/01

مهدی احسان

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استاد

^